HackShield
HackShield: Future Cyber Heroes

Algemene VoorwaardenAlgemeen

De voorwaarden hebben betrekking op HackShield en betreffen alle met HackShield verbonden activiteiten. HackShield is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien voort uit het onjuiste gebruik van de betreffende producten en diensten. HackShield zal zich inspannen om de inhoud van het spel van correcte informatie te voorzien en beschikbaar te houden, maar garandeert niet de feitelijke correctheid en permanente beschikbaarheid van het spel en de inhoud. De speler/ gebruiker staat er voor in dat hij/zij steeds tijdig correcte en volledige persoonlijke gegevens en overige voor de diensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.

De door HackShield aan de speler/ gebruiker verstrekte wachtwoorden en overige gegevens zijn strikt voor persoonlijk gebruik en dienen geheim gehouden te worden. Door gebruik te maken van het inschrijfformulier en het opgeven van een e-mail adres, verklaart de gebruiker/ speler nadrukkelijk dat hij/ zij ouder is dan 18 jaar en bevoegd is om toegang te verlenen aan een speler onder de 18 jaar.

Prijzen

HackShield Future Cyber Heroes is gratis te spelen. Er kunnen geen prijzen worden gewonnen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website en in overige communicatie. Het geld dat in het spel verdient kan worden door de speler is fictief en kan niet worden uitgekeerd en/of geclaimd.

Deelname

HackShield stelt haar game beschikking aan de spelers/ gebruikers, gebruikers/ spelers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van een internetverbinding en/of netwerk dat voldoende is om het spel te spelen. HackShield behoudt zich het recht voor om bij onjuist en schadelijk gebruik de speler / gebruiker toegang tot de game te weigeren. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

Correspondentie en/of levering vindt uitsluitend plaats via email en internet. De gebruiker/ speler is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van het juiste (email)adres en overige gegevens aan HackShield Future Cyber Heroes B.V. De gebruiker/ speler verantwoordelijk voor het juist instellen van eventueel aanwezige programma's zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan gebruiker/ speler verstuurde berichten en gegevens beveiligd kunnen worden ontvangen.

Overige bepalingen

De gebruiker/ speler heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het Platform en/of de Dienst te maken, nog heeft de gebruiker/ speler het recht enige kopie daarvan te maken, het Platform en/of de Dienst enigszins (trachten te) bewerken. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in het geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van HackShield. Gebruiker/ speler verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Op de digitale producten van HackShield rust copyright. Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden/commercieel te exploiteren. Het is gebruiker/ speler niet toegestaan om 'afgeleide werken' te maken door de digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Gebruiker/ speler vrijwaart HackShield van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels. HackShield kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht (elke voor HackShield onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar HackShield van afhankelijk is) niet in staat is om de game online te houden c.q. te continueren.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst. Consumer verleent bij dezen bij voorbaat toestemming aan HackShield, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door HackShield gewenst moment, aan door HackShield aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt Consumer zich tevens om voorafgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.